Medycyna Pracy

Nasze poradnie oferują komplet badań z zakresu medyny pracy – przeprowadzamy badania wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Zgodnie z zapisami art. 229 Kodeksu Pracy obowiązkowe badania lekarskie muszą przejść wszyscy nowi pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Pracodawca musi skierować na badania wstępne również osoby, które zostały przeniesione na nowe stanowisko pracy, o ile mogą występować na nim czynniki potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

Dodatkowo pracodawca jest zobligowany do wysyłania swoich pracowników na badania okresowe i kontrolne w stałej częstotliwości, która jest zależna od zajmowanego przez nich stanowiska. Wpływ na to ma również charakter pracy i jej potencjalna szkodliwość dla zdrowia. Odstęp pomiędzy jednym a drugim badaniem może wynosić od 1 do 5 lat.

Koszt przeprowadzanych badań pokrywa w całości pracodawca. W celu ich przeprowadzania niezbędne jest skierowanie wydane przez zakład pracy, które określa charakter wykonywanych zadań na danym stanowisku i związane z tym zagrożenia dla pracownika. Pracownik powinien być wysyłany na badania w godzinach pracy, nie tracąc przy tym wynagrodzenia. Jeśli związany jest z tym wyjazd do innego miasta, koszty muszą zostać zwrócone.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku, jakim jest wysłanie pracownika na badania, kwalifikowane jest jako wykroczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to kara grzywny finansowej.

Nasza poradnia alergologiczna oprócz kompletu badań za kresu medycyny pracy oferuje również badanie kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii.